Statut


Załącznik do uchwały Nr XXV/300/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22.02.2013 r.
STATUT
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY


Rozdział 1 Postanowienia ogólne


§ 1. 1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, zwana dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2.    Zakład posiada osobowość prawną.
3.    Zakład ma prawo posługiwania się nazwą skróconą WSPR SPZOZ w Łomży.
§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego Zakład wykonuje Województwo Podlaskie.
§ 3. 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/19.
2.    Zakład działa bezpośrednio lub przez swoje filie terenowe, na obszarze powiatów:
1)    Łomża,
2)    Grajewo,
3)    Kolno,
4)    Zambrów,
5)    Wysokie Mazowieckie.
3.    Zakład może działać również na innym terenie zgodnie z podpisanymi umowami z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego.
§ 4. Zakład działa na podstawie:
1)    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ze zm.), zwanej w dalszej części statutu „Ustawą”,
2)    ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410 ze zm.)
3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
4)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.)
5)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
6)    innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego,
7)    niniejszego statutu.


Rozdział 2 Cele i zadania Zakładu


§ 5. 1. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
2.    Do zadań Zakładu należy:
1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie:
a)    zespołów ratownictwa medycznego specjalistycznych,
b)    zespołów ratownictwa medycznego podstawowych,
c)    dyspozytorni medycznych,
2)    udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:
a)    wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki medycznej,
b)    ambulatoryjnej opieki medycznej,
c)    transportu sanitarnego POZ,
3)    prowadzenie rejestracji zgłoszeń i dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych stacji pogotowia,
4)    udział oraz pomoc w akcjach ratunkowych w razie klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych masowych akcji na terenie swojego rejonu działania,
5)    organizowanie szkolenia dla personelu pogotowia ratunkowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi,
6)    systematyczna obserwacja i analiza nieszczęśliwych wypadków i nagłych zachorowań oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych organów administracji o wykryciu czynników mogących być ich przyczyną,
7)    prowadzenie racjonalnej eksploatacji i konserwacji środków trwałych i przedmiotów,
8)    opracowywanie projektów planu rzeczowo-finansowego oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań,
9)    prowadzenie i koordynowanie spraw łączności bezprzewodowej na obszarze swego działania.
3.    Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:
1)    obsługi pojazdów mechanicznych i stacji kontroli pojazdów,
2)    wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,
3)    transportu sanitarnego,
4)    usług dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.


Rozdział 3 Organy Zakładu


§ 6. Organami Zakładu są:
1)    Dyrektor,
2)    Rada Społeczna.
§ 7. 1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz.
2.    Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
3.    Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:
1)    Zastępcy Dyrektora,
2)    Głównego Księgowego.
4.    Podczas nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje Zastępca Dyrektora lub Przełożona Pielęgniarek.
5.    Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przepisami prawa do właściwości Zarządu Województwa Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego, wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora Zakładu.
§ 8. 1. Rada Społeczna zwana dalej „Radą”, jest organem inicjującym i opniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora.
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego.
3.    Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
4.    W skład Rady wchodzą:
1)    jako przewodniczący - Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona,
2)    jako członkowie:
a)    przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,
b)    przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego w liczbie 5 osób.
5.    Zadania Rady określa Ustawa.
6.    Zarząd Województwa Podlaskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:
1)    rezygnacji z pełnionej funkcji,
2)    zmiany przez organ, który go desygnował,
3)    nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,
4)    podjęcia zatrudnienia w Zakładzie.
7.    Z wnioskiem o odwołanie członka Rady z przyczyn, o których mowa w ust. 6 pkt 3 występuje Przewodniczący Rady.
8.    Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady.
9.    Koszty działalności Rady pokrywane są ze środków Zakładu.
10.    Obsługę techniczno-administracyjną Rady zapewnia Zakład.


Rozdział 4 Struktura organizacyjna Zakładu


§ 9. 1. Zakład wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży.
2.    Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:
1)    Dział usług medycznych
2)    Dział finansowo-księgowy
3)    Dział techniczno-gospodarczy
4)    Sekcja do spraw pracowniczych i socjalnych
5)    Samodzielne stanowiska pracy do spraw: bhp, ppoż., organizacyjno-prawnych oraz stanowisko radcy prawnego.
6)    Filie Pogotowia Ratunkowego w Grajewie, Kolnie, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem oraz podstacja w Ciechanowcu.
3.    Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.


Rozdział 5 Gospodarka finansowa


§ 10. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie.
2.    Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
3.    Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora. Plan finansowy i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje Rada.
4.    Zakład może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł i na zadania określone w Ustawie.
5.    Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
6.    Zakład na koniec roku obrotowego sporządza roczne sprawozdanie finansowe.
7.    Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego.


Rozdział 6 Postanowienia końcowe


§ 11. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
§ 12. Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania.


UCHWAŁA NR XXIX/361/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 14 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży

 

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217), uchwala się co następuje:

§ 1. W statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/300/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży, wprowadza się następujące zmiany:
1)    w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217), zwanej w dalszej części statutu „Ustawą”
2)    w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zadań Zakładu należy:
1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie:
a)    zespołów ratownictwa medycznego specjalistycznych,
b)    zespołów ratownictwa medycznego podstawowych,
c)    dyspozytorni medycznych,
2)    udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:
a)    wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
b)    ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
c)    transportu sanitarnego POZ,
3)    w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu w skali masowej albo w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych Zakład może zostać zobowiązany dowykonywania dodatkowych zadań,
4)    organizowanie szkolenia dla personelu pogotowia ratunkowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi,
5)    systematyczna obserwacja i analiza nieszczęśliwych wypadków i nagłych zachorowań oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych organów administracji o wykryciu czynników mogących być ich przyczyną,
6)    prowadzenie i koordynowanie spraw łączności bezprzewodowej na obszarze swego działania.”
3)    w § 7 w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) Przełożonej Pielęgniarek.”
4)    § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:
1)    przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży, w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne wykonujące działalność medyczną:
a)    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży,
b)    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Filia w Grajewie,
c)    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Filia w Kolnie,
d)    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Filia w Zambrowie,
e)    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Filia w Wysokiem Mazowieckiem,
f)    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Podstacja w Ciechanowcu.
2)    komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy wykonujące działalność niemedyczną w jednostce organizacyjnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży:
a)    Dział finansowo-księgowy,
b)    Dział administracyjno-gospodarczy,
c)    Dział techniczno-transportowy,
d)    Sekretariat,
e)    Samodzielne stanowiska pracy do spraw: bhp, ppoż, kadr i szkoleń, organizacyjnych i zarządzania jakością oraz radcy prawnego.
2.    Zadania, organizację oraz szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
3.    Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład określa regulamin organizacyjny.”
§ 2. Tekst jednolity statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, stanowi załącznik douchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do uchwały Nr XXIX/361/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 14 czerwca 2013 r.
STATUT
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
(tekst jednolity)


Rozdział 1 Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, zwana dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2.    Zakład posiada osobowość prawną.
3.    Zakład ma prawo posługiwania się nazwą skróconą WSPR SPZOZ w Łomży.
§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego Zakład wykonuje Województwo Podlaskie.
§ 3. 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/19.
2.    Zakład działa bezpośrednio lub przez swoje filie terenowe, na obszarze powiatów:
1)    Łomża,
2)    Grajewo,
3)    Kolno,
4)    Zambrów,
5)    Wysokie Mazowieckie.
3.    Zakład może działać również na innym terenie zgodnie z podpisanymi umowami z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego.
§ 4. Zakład działa na podstawie:
1)    1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217), zwanej w dalszej części statutu „Ustawą”,
2)    ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410 ze zm.)
3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
4)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.)
5)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
6)    innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego,
7)    niniejszego statutu.


Rozdział 2 Cele i zadania Zakładu


§ 5. 1. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
2.2) Do zadań Zakładu należy:
1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie:
a)    zespołów ratownictwa medycznego specjalistycznych,
b)    zespołów ratownictwa medycznego podstawowych,
c)    dyspozytorni medycznych,
2)    udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:
a)    wyjazdowej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
b)    ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
c)    transportu sanitarnego POZ,
3)    w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu w skali masowej albo w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych Zakład może zostać zobowiązany do wykonywania dodatkowych zadań,
4)    organizowanie szkolenia dla personelu pogotowia ratunkowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi,
5)    systematyczna obserwacja i analiza nieszczęśliwych wypadków i nagłych zachorowań oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych organów administracji o wykryciu czynników mogących być ich przyczyną,
6)    prowadzenie i koordynowanie spraw łączności bezprzewodowej na obszarze swego działania.
3. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:
1)    obsługi pojazdów mechanicznych i stacji kontroli pojazdów,
2)    wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,
3)    transportu sanitarnego,
4)    usług dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.


Rozdział 3 Organy Zakładu


§ 6. Organami Zakładu są:
1)    Dyrektor,
2)    Rada Społeczna.
§ 7. 1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz.
2.    Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
3.    Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:
1)    Zastępcy Dyrektora,
2)    Głównego Księgowego,
3)    3) Przełożonej Pielęgniarek.
4.    Podczas nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje Zastępca Dyrektora lub Przełożona Pielęgniarek.
5.    Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przepisami prawa do właściwości Zarządu Województwa Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego, wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora Zakładu.
§ 8. 1. Rada Społeczna zwana dalej „Radą”, jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora.
2.    Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego.
3.    Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
4.    W skład Rady wchodzą:
1)    jako przewodniczący - Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona,
2)    jako członkowie:
a)    przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,
b)    przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego w liczbie 5 osób.
5.    Zadania Rady określa Ustawa.
6.    Zarząd Województwa Podlaskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:
1)    rezygnacji z pełnionej funkcji,
2)    zmiany przez organ, który go desygnował,
3)    nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,
4)    podjęcia zatrudnienia w Zakładzie.
7.    Z wnioskiem o odwołanie członka Rady z przyczyn, o których mowa w ust. 6 pkt 3 występuje Przewodniczący Rady.
8.    Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady.
9.    Koszty działalności Rady pokrywane są ze środków Zakładu.
10.    Obsługę techniczno-administracyjną Rady zapewnia Zakład.


Rozdział 4 Struktura organizacyjna Zakładu


§ 9.4) 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:
1)    przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży, w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne wykonujące działalność medyczną:
a)    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży,
b)    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Filia w Grajewie,
c)    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Filia w Kolnie,
d)    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Filia w Zambrowie,
e)    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Filia w Wysokiem Mazowieckiem,
f)    Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży Podstacja w Ciechanowcu.
2)    komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy wykonujące działalność niemedyczną w jednostce organizacyjnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży:
a)    Dział finansowo-księgowy,
b)    Dział administracyjno-gospodarczy,
c)    Dział techniczno-transportowy,
d)    Sekretariat,
e)    Samodzielne stanowiska pracy do spraw: bhp, ppoż, kadr i szkoleń, organizacyjnych i zarządzania jakością oraz radcy prawnego.
2.    Zadania, organizację oraz szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
3.    Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład określa regulamin organizacyjny.


Rozdział 5 Gospodarka finansowa


§ 10. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie.
2.    Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
3.    Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora. Plan finansowy i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje Rada.
4.    Zakład może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł i na zadania określone w Ustawie.
5.    Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
6.    Zakład na koniec roku obrotowego sporządza roczne sprawozdanie finansowe.
7.    Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego.


Rozdział 6 Postanowienia końcowe


§ 11. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
§ 12. Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania.

1) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXIX/361/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 14 czerwca 2013 r.
2) zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXIX/361/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 14 czerwca 2013 r.
3) dodany przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XXIX/361/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 14 czerwca 2013 r.
4) zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały Nr XXIX/361/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 14 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XLV/530/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 6 listopada 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży


Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013 r. poz. 596 z późn. zm.1) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXV/300/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1818 z późn. zm.3) wprowadza się następujące zmiany:
1)    § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Zakład działa na podstawie:
1)    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.);
2)    ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.);
3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
4)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);
5)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
6)    innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego;
7)    niniejszego statutu.”;
2)    w § 5 ust. 2 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) dyspozytorni medycznej”;
3)    w § 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy wykonujące działalność niemedyczną w jednostce organizacyjnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży:
a)    Dział finansowo-księgowy,
b)    Dział administracyjno-gospodarczy,
c)    Dział techniczno-transportowy,
d)    Dział służb pracowniczych,
e)    Sekretariat,
f)    Samodzielne stanowiska pracy do spraw: bhp, ppoż, organizacyjnych i zarządzania jakością oraz radcy prawnego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, z 2014 r., poz. 379 i 1072.
2 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 24, poz. 423, poz. 619 i poz. 1146.
3 zmiana uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1818.
 

UCHWAŁA NR XXV/224/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 23 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży


Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2016 r. poz. 486) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.1 1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXV/300/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1818 z późn. zm.2)), wprowadza się zmianę w § 9 ust. 1 polegającą na nadaniu pkt 2 następującego brzmienia:
„2) komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy wykonujące działalność niemedyczną w jednostce organizacyjnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży:
a)    Dział finansowo-księgowy,
b)    Dział administracyjno-gospodarczy,
c)    Dział techniczno-transportowy,
d)    Dział służb pracowniczych,
e)    Sekcja do spraw zamówień publicznych i gospodarki magazynowej,
f)    Sekcja do spraw informatyki i łączności,
g)    Samodzielne stanowiska pracy do spraw: bhp, ppoż oraz radcy prawnego.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, poz. 905, poz. 1640, poz. 1697, poz. 1844, poz. 1887, poz. 1918 i poz. 1991.
2) zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2697 i z 2014 r. poz. 3754.

UCHWAŁA NR XLIV/392/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży


Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm. 1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/300/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1818 z późn. zm. 2)), wprowadza się następujące zmiany:
1)    § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Zakład działa na podstawie:
    1)    ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), zwanej w dalszej części statutu „Ustawą",
    2)    ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195),
    3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2110 z późn. zm.),
    4)    ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.),
    5)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
    7)    innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego,
    8)    niniejszego statutu.”;
2)    w § 9:
    a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego" zastępuje się wyrazami "zakład leczniczy"
    b) w ust. 2 wyrazy "przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego" zastępuje się wyrazami "zakładu leczniczego".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 2260 i z 2017 r., poz. 2110,
2) zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2697, z 2014 r., poz. 3754 i z 2016 r., poz. 2306.

UCHWAŁA NR XLV/421/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm. 1)) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm. 2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/300/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 1818 z późn. zm. 3)), wprowadza się zmianę w § 5 w ust. 2 polegającą na nadaniu pkt 2 następującego brzmienia:
„2) udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego POZ,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

1) zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r., poz. 1566,
2) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r., poz. 2110, i poz. 2217,
3) zmiany uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 2697, z 2014 r., poz. 3754, z 2016 r., poz. 2306 i z 2017 r., poz. 4829.

Metryka strony

Udostępniający: Marcin Jurzak

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Piaścik

Data wytworzenia: 2018-03-16

Wprowadzający: Rafał Piaścik

Data wprowadzenia: 2005-12-21

Data modyfikacji: 2018-03-16

Opublikował: Rafał Piaścik

Data publikacji: 2005-12-21