Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1-88)

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe. W niniejszej karcie informacyjnej wyjaśnimy w jakim celu i w oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa Państwu przysługują. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą karta informacyjną.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem jest są:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – można się skontaktować pisząc na adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża;

Telefonicznie: +48 86 216 62 15 faksem: +48 86 216 30 63.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@pogotowie.lomza.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

KATEGORIE OSÓB, CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:

Pacjenci:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji.

Podstawy prawne: art. 11 ust. 5, 6, 7, 9, 10, 12 oraz art. 24b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 219 z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - złącznik nr 3 (Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.).

Osoby korzystające z transportu sanitarnego:

- świadczenie usług bezpłatnego, częściowo płatnego i odpłatnego transportu sanitarnego obsługa transportu sanitarnego, dowóz we wskazane miejsce.

Podstawy prawne: umowa lub wykonanie usługi, ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 219 z późn. zm.).

Osoby uczestniczące w konkursach na wykonywanie świadczeń zdrowotnych -lekarze systemu, ratownicy medyczni, pielęgniarki systemu, lekarze w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego "S", ratownicy medyczni na stanowisku dyspozytora medycznego, pielęgniarki systemu na stanowisku dyspozytora medycznego:

- prowadzenie konkursów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz postępowań odwoławczych, wybór oferenta, zawarcie umowy.

Podstawy prawne: art. 26 i 27 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1938 z późn. zm.).

Kandydaci do pracy w administracji WSPR:

- wyłonienie kandydata do pracy na stanowisko administracyjne i czynności związane przed zawarciem umowy.

Podstawy prawne:

art. 22[1] Kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), umowa o pracę, umowy cywilnoprawne.

Osoby przebywające w części ogólnodostępnej:

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w części dostępnej dla interesariuszy

Podstawy prawne:

usprawiedliwiony interes administratora danych – zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.

Kontrahenci

- realizacja przedmiotu umowy.

Podstawy prawne:

Umowa, art. 66 ust. 2, art. 92 ust. 1, art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Klienci korzystający z usług Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów lub warsztatu samochodowego:

- badania techniczne pojazdów, wykonanie usługi naprawy pojazdów, kontakt po wykonanej usłudze, wystawienie faktury imiennej po wykonanej usłudze, prowadzenia zgłoszenia reklamacji

Podstawy prawne:

Umowa, art.43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 2491 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.2015 poz.776 ze zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. Nr 223 poz. 2261 ze zm.).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom lub osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa tj. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, służbom państwowym, organom, policji, sądom i prokuraturze.

W określonych sytuacjach (np. w celu otrzymania korespondencji) dane osobowe mogą być ujawnione operatorowi pocztowemu lub kurierom. Dane nie będą przekazywane za granicę.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane pacjentów:

-dane osobowe będą przechowywane przez okres, o którym mowa art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524).

Dane innych osób:

-nie dłużej niż to jest niezbędne do realizacji celu,

- zgodnie z właściwymi przepisami prawa, włączając w to ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Od osób których dane dotyczą. W niektórych sytuacjach z innych źródeł (w szczególności w przypadku świadczenia usług w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego, gdy osoba, której dane dotyczą nie może przekazać swoich danych).  

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ww. przepisów prawa (np. w przypadku pacjentów, osób biorących udział w zamówieniach publicznych, konkursach) lub jest dobrowolny (pozostałe osoby).

 

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Piaścik

Data wytworzenia: 2018-06-26

Wprowadzający: Rafał Piaścik

Data modyfikacji: 2018-06-28

Opublikował: Rafał Piaścik

Data publikacji: 2018-06-26