DZIAŁALNOŚĆ

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059165.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wpisana do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod numerem 000000010736.

Zadania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie:
  1. zespołów ratownictwa medycznego specjalistycznych,
  2. zespołów ratownictwa medycznego podstawowych,
  3. dyspozytorni medycznej,
 2. udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:
  1. transportu sanitarnego POZ,
 3. w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu w skali masowej albo w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych Zakład może zostać zobowiązany do wykonywania dodatkowych zadań,
 4. organizowanie szkolenia dla personelu pogotowia ratunkowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi,
 5. systematyczna obserwacja i analiza nieszczęśliwych wypadków i nagłych zachorowań oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych organów administracji o wykryciu czynników mogących być ich przyczyną,
 6. prowadzenie i koordynowanie spraw łączności bezprzewodowej na obszarze swego działania.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży dysponuje 7 zespołami ratownictwa medycznego specjalistycznymi oraz 5 zespołami ratownictwa medycznego podstawowymi rozmieszczonymi zgodnie z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie podlaskim.

Obszar działania:

 1. w zakresie ratownictwa medycznego: miasto Łomża, powiat łomżyński, powiat grajewski, powiat kolneński, powiat zambrowski, powiat wysokomazowiecki (bez gminy Kobylin Borzymy)
 2. w zakresie transportu sanitarnego: kraj i zagranica

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

 1. obsługi pojazdów mechanicznych i stacji kontroli pojazdów,
 2. wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,
 3. transportu sanitarnego,
 4. usług dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Piaścik

Data wytworzenia: 2018-01-25

Wprowadzający: Rafał Piaścik

Data wprowadzenia: 2014-03-26

Data modyfikacji: 2018-01-25

Opublikował: Rafał Piaścik

Data publikacji: 2014-03-26