DZIAŁALNOŚĆ
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059165.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą wpisana do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod numerem 000000010736.

Zadania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży:
1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie:
a)    zespołów ratownictwa medycznego specjalistycznych,
b)    zespołów ratownictwa medycznego podstawowych,
c)    dyspozytorni medycznej,
2. udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie:
a)  wyjazdowej  nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
b)  ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
c)  transportu sanitarnego POZ,
3. w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu w skali masowej albo w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych Zakład może zostać zobowiązany do wykonywania dodatkowych zadań,
4. organizowanie szkolenia dla personelu pogotowia ratunkowego i współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi,
5. systematyczna obserwacja i analiza nieszczęśliwych wypadków i nagłych zachorowań oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych organów administracji o wykryciu czynników mogących być ich przyczyną,
6. prowadzenie i koordynowanie spraw łączności bezprzewodowej na obszarze swego działania.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży dysponuje 7 zespołami ratownictwa medycznego specjalistycznymi oraz 5 zespołami ratownictwa medycznego podstawowymi rozmieszczonymi zgodnie z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie podlaskim.

Obszar działania:
1. w zakresie ratownictwa medycznego: miasto Łomża, powiat łomżyński, powiat grajewski, powiat kolneński, powiat zambrowski, powiat wysokomazowiecki (bez gminy Kobylin Borzymy)
2. w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: miasto Łomża
3. w zakresie transportu sanitarnego: kraj i zagranica

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:
1.    obsługi pojazdów mechanicznych i stacji kontroli pojazdów,
2.    wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,
3.    transportu sanitarnego,
4.    usług dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Mertin

Wprowadzający: Łukasz Mertin

Data wprowadzenia: 2014-03-26

Data modyfikacji: 2014-03-26

Opublikował: Łukasz Mertin

Data publikacji: 2014-03-26