Instrukcja korzystania z Biuletynu

Wskazówki  jak poruszac sie po naszym serwisie.

Miejscem pierwszej selekcji danych jest menu z lewej strony. Tu umiejscowione są główne kategorie. Klikając na któryś z odnośników zostaną Państwo automatycznie przerzuceni na wybraną podstronę. W treści wiadomości znajdziecie Państwo odsyłacze do innych podstron naszego serwisu.
 

Rejestr zmian

Każda dodana informacja jest automatycznie dodawana do listy nowych informacji. Każda edycja artykułu jest odnotowywana.

 

Co to jest dokument urzedowy?

Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

 

Informacje, których nie ma w BIP

O informacjach niedostępnych w BIP należy poinformować i wskazać sposób w jaki można się z nimi zapoznać.W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej w BIP należy podać zakres wyłączenia tej informacji, oraz podmiot w interesie którego dokonano wyłączenia informacji.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Sposób udostepniania informacji w BIP

Podmioty udostepniajace informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej sa obowiazane do:

  • oznaczenia informacji danymi okreslajacymi podmiot udostepniajacy informacje,

  • podania w informacji danych okreslajacych tozsamosc osoby, która wytworzyla informacje lub odpowiada za tresc informacji,

  • dolaczenia do informacji danych okreslajacych tozsamosc osoby, która wprowadzila informacje do Biuletynu Informacji Publicznej,

  • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostepnienia,

  • zabezpieczenia mozliwosci identyfikacji czasu rzeczywistego udostepnienia informacji.

  • należy wyjaśnić wszystkie skróty zawarte w informacji.

Udostepnianie informacji w BIP

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnymi z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonymi we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonymi we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Oplaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Podmiot, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostepniania informacji w BIP

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

 

Do decyzji, stosuje sie przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego, z tym ze:

  • odwolanie od decyzji rozpoznaje sie w terminie 14 dni,

  • uzasadnienie decyzji o odmowie udostepnienia informacji zawiera takze imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajely stanowisko w toku postepowania o udostepnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze wzgledu na których dobra, wydano decyzje o odmowie udostepnienia informacji

 

Wnioskodawca moze wystapic do podmiotu, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace odwolania.

 

Skargi, odwolania, kary

Do skarg rozpatrywanych w postepowaniu o udostepnienie informacji publicznej stosuje sie, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), z tym ze:

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skarge nastepuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

  • skarge rozpatruje sie w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzia na skarge.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie informacji publicznej, ma interes prawny w przystąpieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej.

Sądem właściwym do orzekania w sprawach, jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 

Inne

Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (Sejmik Województwa Podlaskiego) są jawne i dostępne. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych (Komisje Sejmiku), są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.

Organy, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów.

Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom. Organy, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady. Stosuje się to odpowiednio do pochodzących z powszechnych wyborów kolegialnych organów jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów pomocniczych.

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator Systemu

Wprowadzający: Administrator Systemu

Data wprowadzenia: 2014-03-26

Data modyfikacji: 2014-03-26

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2014-03-26