Archiwum

Budowa budynku garaży wraz z zapleczem technicznym dla WSPR SPZOZ w Łomży
Filii w Wysokiem Mazowieckiem

Oznaczenie sprawy: 2-BGWM-2018-PN

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

8. Załącznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy zaawansowania robót budowlanych

9. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp

10. Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacja dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ekspertyza techniczna, mapa do celów
projektowych)

11. Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)

!!!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu, terminu składania ofert oraz SIWZ.

Odnośniki do zmiany ogłoszenia oraz zmienionych dokumentów poniżej !!!!1.1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2.1. SIWZ zmieniony

8.1. Załącznik nr 6 do SIWZ zmieniony

9.1. Załącznik nr 7 do SIWZ zmieniony

12. Wyjaśnienia treści SIWZ

13. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Budowa budynku garaży wraz z zapleczem technicznym dla WSPR SPZOZ w Łomży
Filii w Wysokiem Mazowieckiem

Oznaczenie sprawy: 1-BGWM-2018-PN

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ

3. Załącznik nr 1 - Wzór umowy

4. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

8. Załącznik nr 6 - Harmonogram rzeczowo-finansowy zaawansowania robót budowlanych

9. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp

10. Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ekspertyza techniczna, mapa do celów projektowych)

11. Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)

UWAGA !! Zmiana treści SIWZ, załącznika nr 1 do SIWZ - Wzoru umowy i załącznika nr 2 do SIWZ - Formularza ofertowego. Proszę o zapoznanie się ze zmianami (kolor czerwony)
i złożenie wraz z ofertą aktualnych załączników.

2.1. SIWZ zmieniony

4.1. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy zmieniony

3.1. Załącznik nr 1 - Wzór umowy zmieniony

Zmiana Załącznika nr 8 - Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ekspertyza techniczna, mapa do celów projektowych) - w pliku 9. dokumentacja projektowa/3. Przedmiar robót/1. Przedmiar robót – roboty budowlane.pdf - zmiana w pozycji 86 w kolumnie ilość/j.m. z: „118,750 na 11,8750”. Zamawiający prosi o uwzględnienie ww. zmiany w kosztorysie ofertowym sporządzonym przez wykonawcę.

10.1 Przedmiar robót str. 10

12. Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa
budynku garaży wraz z zapleczem technicznym dla WSPR SPZOZ w Łomży Filii w
Wysokiem Mazowieckiem"

Oznaczenie sprawy: 2-INI-2018-ZO

1.   Zaproszenie do składania ofert

2.   SIWZ zapytania ofertowego

3.   Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

4.   Załącznik nr 2 - Umowa - projekt

5.   Załącznik nr 3 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

6.   Załącznik nr 4 - Przedmiar robót - Budynek garaży z zapleczem technicznym WSPR SPZOZ w Łomży Filia w Wysokiem Mazowieckiem

7.   Załącznik nr 5 - Przedmiar robót - Instalacje sanitarne budynku garaży z zapleczem technicznym dla WSPR SPZOZ w Łomży Filii w Wysokiem Mazowieckiem

8.   Załącznik nr 6 - Przedmiar robót - Instalacje elektryczne budynku garaży z zapleczem technicznym WSPR SPZOZ w Łomży Filii w Wysokiem Mazowieckiem

9. Wynik postępowania 

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Piaścik

Data wytworzenia: 2018-06-28

Wprowadzający: Rafał Piaścik

Data modyfikacji: 2018-07-20

Opublikował: Rafał Piaścik

Data publikacji: 2018-06-28